Home / Cẩm nang (page 10)

Cẩm nang

Cẩm nang

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 8: Films – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 8 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-8-films-hoc-hay-22.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 8 các bạn nhé! Listen and Read Duong: I’m bored. Do you have any plans …

Xem Blog

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 7: Recipes and Eating Habits – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 7 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-7-recipes-and-eating-habits-hoc-hay-45.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 7 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 7: Recipes and Eating Habits   Listen and Read Nick’s mum: Today we’re making a prawn salad, …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 7 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 7: Traffic – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 7 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-7-traffic-hoc-hay-21.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 7 các bạn nhé! Listen and read. Mai: Hi, Oanh. How are you? Oanh: Hi, …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 6 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 6: The First University in Vietnam – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 6 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-6-the-first-university-in-vietnam-hoc-hay-20.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 6 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 6: …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 5 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam Food and Drink – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 5 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-5-vietnam-food-and-drink-hoc-hay-19.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 5 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 5: Vietnam …

Xem Blog

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 4 – App HocHay cho Android & iOS

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and Arts – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-4-music-and-arts-hoc-hay-18.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 4: Music and …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: Life in the Past – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 9 – Unit 4 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-9-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-4-life-in-the-past-hoc-hay-42.html   Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 9 Unit 4 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 9 – Unit 4: …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 – Unit 3: Community Service – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 7 – Unit 3: Community Service – HocHay Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 7 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-7-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-7-unit-3-community-service-hoc-hay-17.html Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 7 Unit 3 các bạn nhé! Tiếng Anh lớp 7 – Unit 3: Community Service Listen …

Xem Blog