Home / Uncategorized (page 2)

Uncategorized

Giải bài tập Hóa 12 Bài 4: Phương pháp giải bài tập phản ứng – HocHay

Phản ứng tráng gương Định nghĩa: Phản ứng tráng gương là phản ứng đặc trưng của những chất có nhóm chức anđehit tác dụng với Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 sinh ra Ag bám vào thành bình tạo lớp gương sáng. Viết phương trình phản ứng Tráng gương trực tiếp  C6H12O6   →   2Ag …

Xem Blog