Home / Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ

Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ

Taught, thought, caught... more pronunciation in our English for Lunch -  Peartree Life

23.1

1 NC

2 C (director /aɪ/— director /ə/)

3 C (December /ɪ/ — December /ə/)

  1. NC 10

5 C (ambulance /ʊ/ — ambulance /ə/)

6 NC

7 NC

8 C (vocabulary /əʊ/— vocabulary /ə/)

9 NC

10 C (corridor /ɔː/ — corridor /ə/)

11 C (consent /ɒ/ — consent /ə/)

12 NC

23.2
(First speaker = India; second speaker = Scotland)

The definitions on the recording are given before each answer. The symbol . shows syllable divisions.

1 A wish to learn about something. curiosity /ˌkjʊə.riˈɒ.sɪ.ti/

2 Very much like a particular thing. virtual /ˈvɜː.tʃu.əl/

3 To do with countries that were once colonies. colonial /kəˈləʊ.ni.əl/

4 One of the things used to make something. ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/

5 Someone who is famous. celebrity /səˈleb.rɪ.ti/

6 Very angry. furious /ˈfjʊə.ri.əs/

7 The force that makes things fall to the ground. gravity /ˈɡræv.ɪ.ti/

8 The larger part of something. majority /məˈdʒɒ.rɪ.ti/

9 A phrase that acts like an adverb. adverbial /ædˈvɜː.bi.əl/

10 Describes someone who spends a long time studying. studious /ˈstjuː.di.əs/

(Note: The second speaker (from Scotland) pronounces ‘r’ in virtual and adverbial, where these would not be pronounced in BBC English.)

23.3

The symbol . shows syllable divisions.

1 furious /ˈfjʊə.rjəs/

2 studious /ˈstjuː.dʒəs/

3 celebrity /səˈleb.rə.ti/

4 colonial /kəˈləʊ.njəl/

5 majority /məˈdʒɒ.rə.ti/

6 adverbial /ædˈvɜː.bjəl/

7 ingredient /ɪnˈɡriː.dʒənt/

8 curiosity /ˌkjʊə.riˈɒs.ə.ti/

9 gravity /ˈɡræv.ə.ti/

10 virtual /ˈvɜː.tʃəl/

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *