Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Di truyền ngoài nhân – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Di truyền liên kết với giới tính Nhiễm sắc thể giới tính và …

Xem Blog

Liên kết gen – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Liên kết gen và hoán vị gen – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Liên kết gen và hoán vị gen Liên kết gen Thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm P tc: (cái) thân xám, cánh dài x (đực) thân đen, cánh cụt …

Xem Blog

Tương tác gen – HocHay

Video Sinh Học Lớp 12 – Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Tương tác gen Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen thuộc các …

Xem Blog

Hình thành học thuyết khoa học – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Quy luật Menđen Quy luật phân li – HocHay Sinh Học Lớp 12 – Quy luật Menden quy luật phân li Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen Một số khái niệm liên quan Dòng thuần chủng: Là hiện tượng tất cả …

Xem Blog

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew….I wish I knew… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-37-if-i-knew-i-wish-i-knew-hoc-hay-342.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew….I wish I knew… – HocHay A. IF I KNEW – Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 2 (câu if 2) là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại …

Xem Blog